Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường

Thứ hai - 29/10/2018 05:40
uv RAN NilAN DAN
HlJY~~NTHANH OAI
s(\: 64-3/TB-UBND
CO.NG IIOA XA HO.I CJJlJ NGJliA Vn~.T NAM
D9C I~p- Tl,1' do- lI~)nh phuc
Thanh Oai, I7gclyfJfrhcillgB /1(11112018
THONG BAo
ve vi~c nicm y6t cang kiwi thu t\IC hanh chinh
thu9C thflm quy~n giai quy~t clla UBNJ) huyen Thanh Oai
Can cir Luat T6 chirc chinh quyen dia phuong ngay 19/6/2015;
Can cir Nghi dinh s6 63/201 OIND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vS
kiem scat thu tuc hanh chinh;
Can cir Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 cua Chinh phu vS
sira d6i, b6 sung mot s6 diSu cua cac Nghi djnh lien quan den kiern scat thu tuc
hanh chinh;
Can cir Quyet dinh s6 09/2015/QD- TTg ngay 25/3/2015 cua Thu tuong
Chinh phu vS viec ban hanh Quy che thuc hien co ch~ mot cira, co ch~ mot cira
lien thong tai co quan hanh chinh nha nuoc a dja phuong;
Can ell' Nghi dinh s6 92/2017 /ND-CP ngay 07/8/2017 cua Chinh phu sua
06i, b6 sung mQt s6 diSu Cllacac Nghj oinh lien quan d~n ki6m soM thu tl)Chanh
chinh;
Can Cll' Thong tu 02/2017 ITT -VPCP ngay 31/ 1012017 Clla Van phong
Chinh phil hll'6ng d~n vS nghi~p v\l kiSm soat thll t\lc hauh chinh;
Can Cll'Thong tll' s6 156/2012/TT-BTC ngay 2119/2012 CllaBQ Taj chinh
quy ojnh mtl'c tl1U,ch~ dQthu, nQP, qwin 1:9 va SLId'~ll1gl~ phi cc1pgi~y phcp kinh
doanh karaolte, 1~phi c§p gi§y phep kinh doanh vD trll'o'ng;
Can Cll'Thong tll' s6 36/2015-TT-BLDTBXH ngay 28/9/2015 clia BQ Lao
dQng - Thuang binh va Xa hQi vS hu6ng d~n h6 sO',trinh tv thll tl)Cthvc hi~n ch~
dQU'll dai trong giao d~ICdao t:;tod6i v6i Ngll'o'i co cong v&icach m:;tngva con Clla
ho.' ,
Can cli Quy~t dinh s6 07/20 16/QD-UBND ngay 08/3/20 16 cua UBND
thimh ph6 Ba NQi vS vi~c ban hanh quy dinh th~l'chi~n cO'ch~ mQt clm, cO'ch~
m9t clm lien thong trong giai quy~t cong vi9C cua ca nhan, 16 chtl'c t?i cac cO'
quan h3nh chinh nh3 ml'6c thuQc thimh ph6 Ba NQi;
Can cli Quy~t dinh s6 4045/QD-UBND ngay 31/8/2011 Clla UBND
thanh ph6 Ha NQi vS vi~c cong b6 bQ TTHC dang th~l'chi~n t?i c§p huy~n tren
dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can cu Quy~t dinh s6 1405/QD-UBND cua Uy ban nh3n dan Thanh ph6
Ha NQi vS vi~c cong b6 Danh m1,lcthtl 1\lc hanh chinh, thll t~IChanh chinh bi bai
b6 trong lInh v\!'c Cong ThuO'ng thuQc th~m quy~n giai quy6t cLla Sa Cong
ThuO'l1g,Uy ban nhan dan c§p hUY9n,Uy ban 11hal1dan c§p xu thuQc Thanh ph6
HaN9i;
Can cir Quyet dinh s6 5582/QD-UBND ngay 06/10/2016 cua UBND
thanh ph6 113 NQi v6 vice c6ng b6 bQ thu t~IChanh chinh trong Iinh vue N6ng
nghicp va Phat tri~n nang th6n tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can ctr Quyet dinh s6 7094/QD-UBND ngay 26/12/2014 ella UBND
thanh ph6 Ha NQi v6 vice c6ng b6 thu t~IChanh chinh moi ban hanh thu tuc hanh
chinh duoc sira d6i, b6 sung hoac thay the; thu tuc hanh chinh bi huy bo hoac
bai bo trong Iinh vue thi Qua, khen thuong thuoc tham quyen giai quyet cua SO'
NQi V\I, UBND c§p hUY9n, UBND cap xa tren dia ban thanh pho Ha NQi;
Can cir Quyet dinh s6 7095/QD-UBND ngay 26/12/20] 4 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi v~ viec c6ng b6 thu t\IC hanh chinh trong lInh V~I'CHQi, QuS'
thuQc ph1ill11vi chll'c nang quan 1y cua So' NQi V\l thanh ph6 Ha NQi;
Can Cll'Quy~t dinh s6 38311QD-UBND ngay 30/712018 Clla UBND thanh
ph6 Ha NQi c6ng b6 danh m\lc TTHC, TTHC bi bili bo lInh V\l'Ct6n giao, tin
nguc),l1gthuQc th~m quy~n giai quy~t cua So' NQi V\I, UBND c§p hUY9n, UBND
c§p xa thuQc thanh ph6 Ha NQi;
Can Cll'Quy~t dinh s6 4525/Qf0-UBND ngay 2919/2011 Clla UBND thanh
ph6 Ha NQi v~ vi9C c6ng b6 thu t~c hanh chinh c§p gi§y phep quy hOlilChtren dia
ban thanh ph6 Ha NQi;
Can cu Quy~t dinh s6 4892IQD-UBND ngay 25/712017 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi vS c6ng b6 thu t\lc hanh ehinh trong linh V1JCe§p gi§y phep xay d\lng
thuQc th~m quySn giai quy~t eua So' Xay dVng, UBND e§p hUY9n thuQc thanh ph6
I-Ia NQi;
Can Cll' Quy~t dinh s6 2218/QD-UBND ngay 09/5/2016 CLIaUBND thanh
ph6 Ha NQi vS vi9C eang b6 bQ thll t\lC hanh chinh trong lInh V\l'Cgiai quy~t
khi~u nlili, t6 cao, ti~p c6ng dan, xu 1y dan tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can eu Quy~t dinh s6 1105/QD-UBND ngay 14/02/2017 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi vS eang b6 thu t\lC hanh chinh m6i, sua d6i, thay th~ trong
linh V\l'C M6i trucmg; Tai nguyen nu6c, Tai nguyen Khoang san; Khi tUQ'ng
Thuy van; Do dlilc ban d6 va vi@n tham thuQc chue nang quan ly ella SO' Tai
nguyen va M6i trucmg tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can eu Quy~t dinh s6 3542IQD-UBND ngay 12/6/2017 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi vS vi9C cang b6 thu t\lc hanh chinh m6i, sua d6i, b6 sung, bili b6
trong 11nh V\l'Cd§t dai thuQe th~m qUYSn giai quy~t eua SO' Tai nguyen va M6i
truong Ha NQi/UBND c§p hUY9n tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can ell' Quy~t dinh s6 4139/QD-UBND ngay 07/7/2017 cua UBND thanh
ph6 Ha N(>i e6ng b6 thu t\le hanh ehinh m6'i trong 11nh v\l'e m6i trucmg thuQc
th~m qUYSn giai quy~t cua SO'Tai nguyen va M6i truong; UBND e§p hUY9n tren
dia ban thanh ph6 Ha N(>i;
2
Can cir Quyet dinh s6 1879/QU-UBND ngay 27/02/2013 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi v~ viec cong b6 sua d6i 03 thu tuc hanh chinh thuoc linh vue
chinh sach nguoi co cong thuc hien tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can cir Quyet dinh s6 3211/QU-UBND ngay 211512013 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi v~ viec cong b6 thu tuc hanh chinh diroc sua d6i, b6 sungl thu tuc
hanh chinh bi huy be trong linh vue Bao tro xa hoi va an toan lao dong thuoc
th~m quyen giai quyet cua So' Lao dong- Thuong binh va xa hQilUBND c~p
huyen/UlsNl) c~p xa tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can cir Quyet dinh s6 5604/QU-UBND ngay 07/10/2016 cua UBND
thanh pho Ha NQi v~ viec cong b6 thu tuc hanh chinh thuoc chuc nang quan ly
nha nuac cua So' Y tS thanh ph6 Ha NQi;
Can Cll' Quy~t dinh s6 6139/QU-UBND ngay 07/1112016 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi v~ vi~c cong b6 thu t\lC hanh chinh linh V\l'Cgiao d\lc thuQc
th~m quy~n giai quySt Clla So' Giao d\lC va Uao t(;lO,UBND c~p huy~n, UBND
c~p xa tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can cu Quy~t dinh s6 8102/QU-UBND ngay 22/11/2017 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi v~ vi~c cong b6 TTHC mai, TTHC huy be linh V\l'CGiao d\lc
dao t(;lOthuQc th~m quy~n giai quySt cua So' Giao d\lc va Uao t(;lO,UBND c~p
huy~n, UBND c~p xa;
Can ell' Quy~t dinh s6 5102 IQU-UBND ngay 19/9/2016 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi v~ vi~c cong b6 thu t\lC hanh chinh lInh vvc tu phap thuQc th~m quy~n
giai quy~t cua So' Tu phap, UBND c~p huy~n, UBND c~p xa tren dia ban thanh
ph6 Ha NQi;
Can Cll' Quy~t dinh s6 4597/QU-BVHTTDL ngay 27112/2016 v~ vi~c
cong b6 thu t\lC hanh chinh chu~n hoa nam 2016 thuQc phC;lmvi chuc nang quan
ly cua BQVan hoa - Th~ thao va Du lich;
Can elf QuySt dinh s6 4697/QU-UBND ngay 29/8/2016 v~ vi~c cong b6
thll t\lC hanh chfnh duQ'c chu~n hoa thuQc linh V\l'Cquan ly nha nuac cua So'
Thong tin va truy~n thong tren dia ban thanh ph6 Ha NQi;
Can Cll'QuySt dinh s6 2907/QU-UBND ngay 22/5/2017 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi v~ cong b6 thu t\lC hanh chinh duQ'c sua d6i, b6 sung thuQc th~m
quy~n giai quySt cua So' Tai chinh, UBND c~p huy~n tren dia ban thanh ph6 Ha
No.i',
Can cu QuySt dinh s6 4214/QD-UBND ngay 20/8/2018 cua UBND thanh
ph6 Ha NQi v~ cong b6 Danh m\lc TTHC thuQc th~m quy~n giai quy~t cua So'
KHUT, UBND c~p huy~n, UBND c~p xa tren dia ban TPHN
UBND huy~n Thanh Oai thong bao niem ySt cong khai 273 thu t\lC hanh
chinh thuQc th~m quy~n giai quy~t Clla UBND c~p huy~n trong 12 lInh V\l'C,
trong do co 268 TTHC dang thvc hi~n tC;libQ ph?n "MQt cua" UBND huy~n
Thanh Oai, 05 TTHC th\l'c hi~n tC;li phong, bQph?n chuyen mon:
3
- --_----------_ _ -----------_ ..- _._ -_-----_-,- . --_ ..._...._--_.,,_--- ------_._--- ------------------_ . -- True thuc hi~n t:.tihlly~n Thanh
Thu t~IC h~1I1hchinh thuQc rmc Oai
thuQc --r----------- -----
S1'1' th§m qlly~n ghli qlly~t ciia
th§m Ti~p nh~n,
UBND huy~n trong cac Iinh , tra k~t
quycll Ti~p nh~n, TT1JC V.,1T
giiii qua t:)i td k~t qua khong
quy~! phong/ln) tai hQ ph~n thuc
ctia cap ph~n "MQt cira " hi~n
huy~n ehuycn
01011
TONG 273 05 268 0 ---- --
I Linh V\l'CVan hoa - Thong tin 13 0 13 0
2 Linh vue Yte 04 0 04 0
3 Linh Y\l'CThanh tra 03 03 0 0
4 Linh vue Tiep cong dan va xu 02 02 0 0
ly dO'11
5 Linh vue Tu phap 37 0 37 0
6 Linh vue Tai nguyen va Moi 13 0 13 0
truong
7 Linh vue Kinh te 21 0 21 0
8 Linh vue Lao dong - TB va XH 65 0 65 0
9 Linh Y\l'CKe hoach- Dau ill 31 0 31 0
10 Llnh VVCQuan Iy do thi 20 0 20 0
11 Linh Y\l'CGiao d\lc& Dao tao 38 0 38 0
12 Linh vue NQi vu 26 0 26 0
-
(Co danh muc chi tidt kern thea)
Uy ban nhan dan huyen thong bao dS nhan dan tren dia ban huyen biet,
nham t~o thu~n IQ'itrong vi~c ti~p c~n, tim hiSu va duQ'Cgiai quy~t thti t\lC hanh
chinh dung trinh tv, quy dinh'/,
No'i nlt{il1:
- TT I-1U-HDND-UBND;
- Cae phong chuyen man;
- C6ng TTDT huy~n
- LUll: VT . (HlJ'ong,
Nguy~n Huy Di~p
4
DANHMl)C
THU 'rue HANH eHiNH THUOe TRAM QUYEN GIAI QUYET eVA
UBND I-IUYEN
(Ban hanh kern thea Thong baa s6 61J/TB~UBND ngay ~S7hang 9 nam 2018 cua
UBNDhuy¢n)
STT Ten thu tuc hanh chinh Can Ctf thlfc hi~n TTHC TTHC thlfc hi~n t~i
thuQc huyen Thanh Oai
th~m Ti~p Ti~p TTH(
quy~n nh~n, nh~n, khfm,
ghii tra k~t tnt thuc
quy~t qua t:;li l{~t hi~nll:
cua phong/bQ qua do
cfip ph~n t:;libQ
huyen chuyen ph~n
mdn "MQt
cira"
TONG SO 276 276 05 271
I LiNH Vl/C VAN HOA- 13
THONG TIN
A Linh VlfCVan hoa- Thong tin
1 Cap moi giay phep kinh doanh 4597/QD-BVHTTDL ngay x x
Karaoke 27/12/2016
2 Cap doi giay phep kinh doanh 4045/QD-UBND ngay 31/8/2011 x x
Karaoke
3 Xac nhan ho sa de nghi xep 4045/QD-UBND ngay 3118/2011 x x
hang di tich
4 Phe duyet dir an tu bo ton tao 4045/QD-UBND ngay 31/8/2011 x x
di tich do dp huyen quan ly
5 Thanh l~p TIm vien cap huyen 4045/QD-UBND ngay 31/8/2011 x x
6 Chia tach, sap nhap, giai the 4045/QD-UBND ngay 3118/2011 x x
hoac thay dbi nQi dung hoat
dong dil dang ky Thir vien dp
huy~n
7 Dang ky heat dong TIm vien 4045/QD-UBND ngay 31/8/2011 x x
dp huyen
8 Dang ky heat dong thu vien tu 4045/QD-UBND ngay 311812011 x x
nhan co v6n sach ban d~u tu
1,000 cho d~n du6i 2000 ban
B Linh vl}'cVi~n thong va 5
Internet
- 9 Gia lwn giay ch(rng nh~n dtl 4697/QD-UBND ngay 29/8/2016 x x
di~u ki~n ho?t dQng di~m cung
dp dich V\l tro chai di~n ttr
cong cQng
10 Sua doi, bo sung giay chung 4697/QD-UBND ngay 29/8/2016 x x
5
nhan du dieu kien hoat dong
diem cung dp dich vu tro choi
dien tu cong cong
11 Cap giay clurng nhan du di~u 4697/Q8-UBND ngay 29/8/2016 x x
kien hoat dong diem cung dip
dich vu tro choi dien nr cong
cQng
12 Cap lai giay clnrng nhan du 4697/Q8-UBND ngay 29/8/2016 x x
di~u kien hoat dong diem cung
dp dich vu tro choi dien nr
cong cong
13 Cap giay phep xay dung Cong 528/QD-UBND ngay 29/01/2018 x x
trinh cQt ang ten thu, phat song
thong tin di dong
6
STT Ten thii tuc hanh chinh Can Clf thuc hi~n TTHC TTHC thuc hi~n tai
thuQc huyen Thanh Oai
th§m Tiep Tiep TTH(
quy~n nh~n, nhan, khon:
giai tra k~t tra k~t thuc
qUyC.t. ,t qua tai qua hi~n/l:
ciia cap phong/bf t~i bQ do
huy~n ph~n ph~n
chuyen "MQt
mfm cii'a"
II LiNHVVCYTE 4
1 Cap giay chimg nhan du dieu 5604/Q8-UBND ngay x x
kien v~ sinh an toan thirc 07/10/2016
pham d6i voi co sa kinh doanh
dich vu an uong
2 Cap d6i giay chirng nhan du 5604/Q8-UBND ngay x x
di~u kien v~ sinh an toan thirc 07110/2016
pham d6i voi co sa kinh doanh
dich vu an uong
.") Xin cap giay xac nhan kien 5604/Q8-UBND ngay x x
thirc v~ an toan thuc pham d6i 07110/2016
voi T6 chirc
4 Xin dip giay xac nhan kien 5604/Q8-UBND ngay x x
tlnrc ve an toan thuc pham d6i 07/10/2016
voi ca nhan
7
STT Ten thu tuc hanh chinh Can cu' tlnrc hi~n TTHC
thuoc
th§~
quyen
ghii
quy~t
? I- cua cap
huy~n
TTHC thuc hi~n tai
huyen Thanh Oai
Ti~p Ti~p TTH(
nh~n, nh~n, khon:
tra k~t tra k~t thuc
qua t~i
phong/bf
ph~n
chuyen
qua
tai bi)
ph~n
"Mi)t
hi~n/l:
do
mdn cira"
III LiNH vue THANH TRA 3
Giai quyet khieu nai Ian dau
tai dp huyen
2218/QD-UBND ngay
09/5/2016
x x
2
3
Giai quyet t6 cao tai dip huyen
Giai quyet khieu nai Ian hai tai
dp huyen
2218/QD-UBND ngay
09/5/2016
2218/QD-UBND ngay
09/5/2016
x
x
x
x
8
STT Ten thu tuc hanh chinh Can cu' thuc hi~n TTHC TTHC thv'c hi~n t~i
thuoc huyen Thanh Oai
? ' tham Ti~p Tiep TTH(
quy~n nh~n, nhan, khfin]
ghli tnt k~t tra k~t thuc
quy~t qua tai qua hi~n/l:
cua dp phong/bf t~i bQ do
huy~n ph~n ph~n
chuyen "MQt
mfin cii'a"
IV LiNH VUC TIEP CONG 2
DAN vA'xu LYDON
1 Xu ly dan tai dip huyen 2218/Q8-UBND ngay x x
09/5/2016
2 Tiep cong dan tai cap huyen 2218/Q8-UBND ngay x x
09/5/2016
9
STT Ten thu tuc hanh chinh Can cU'thuc hi~n TTHC TTHC thu'c hi~n t~i
thu()c hu_y_enThanh Oai
th~m Ti~p Tiep TTH(
quyen nh~n, nhan, khdn:
giai tra k~t tra k~t thirc
quy~t qua t~i qua hi~n/l
cuadp phong/b() t~i b() do
huy~n ph~n ph~n
chuyen "M()t
mfm cii'a"
V LiNH Vl/C TIT PHAp 37
A Cac Thii tuc hanh chinh ap 7
dung chung
1 Cap ban sao til so goc 1024 IQD-BTP ngay x x
09/3/2018
2 Chung thuc ban sao tir ban x x
chinh giAyto, van ban do co quan t6 chirc co th~m quyen 1024 IQD-BTP ngay
cua Viet Nam dp hoac clnrng 09/3/2018
nh~n
3 Chung thirc ban sao til ban x x
chinh giAyto, van ban do co
I
quan, t6 chirc co tham quyen
cua nuoc ngoai; co quan, to 1024 IQD-BTP ngay
I chirc co tham quyen cua Viet 09/3/2018 I
Nam lien ket voi co quan, t6
chirc co tham quyen cua mroc
ngoai dp hoac clurng nhan
4 Chung thuc chtr ky trong cac x x
giAyto, van bane ap dung cho
ca truo-ng hQ'Pchl'rng th\rc 1024 IQD-BTP ngay
di~m chi va truang hgp yeu 09/3/2018
du chung th\TCkhong th~ ky,
khong th~ di~m chi dugc
5 Chung thvc vi~c sua doi, bo 1024 IQD-BTP ngay x x
sung, huy b6 hQ'Pd6ng, giao
dich 09/3/2018
6 Sua 16i sai sot trong hgp dong, 1024 IQD-BTP ngay x x
giao dich 09/3/2018
7 Cap ban sao co chung thvc ttr 1024 IQD-BTP ngay x x
ban chinh hgp d6ng, giao dich
dil dugc chl'rng th\fc 09/3/2018
B Linh VU'C Ho tich 15
8 Dang ky l~i ket hon co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
mrac ngoai 19/9/2016
9 £?ang ky l~i khai sinh co yeu 5102/QD-UBND ngay x x
to mrac ngoai 19/9/2016
10 Dang ky khai sinh ket hQ'P 5102/QD-UBND ngay x x
10
d~ng ,ky nhan cha, me, con co 19/9/2016
yeu to mroc ngoai
11 D,ang,ky nhan cha, me, con co 5102/QD-UBND ngay x x
yeu to nuoc ngoai 19/9/2016
12 Dang ky khai tir co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
mroc ngoai 19/9/2016
13 Ghi vito So hi) tich viec hi) tjch 5102/QD-UBND ngay x x
khac cua cong dan Viet Nam 19/9/2016
da duoc giai quyet tai co quan
co th~m quyen cua mroc ngoai
(khai sinh; giam hi); nhan cha,
me, con; xac djnh cha, me,
con; nuoi con nuoi; khai nr;
thay d6i hi) tich),
14 Ghi vao So hi) tich viec ket 5102/QD-UBND ngay x x
hon cua cong dan Viet Nam da 19/9/2016
diroc giai quyet tai co quan co
tham quyen cua mroc ngoai
15 Dang ky khai sinh co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
nuoc ngoai cho nguoi da co h6 19/9/2016
so, giAyto ca nhan
16 Dang ky khai sinh co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
mroc ngoai 19/9/2016
17 Ghi vao So hi) tich viec ly hon, 5102/QD-UBND ngay x x
huy viec kSt hon cua cong dan 19/9/2016
Viet Nam da duQ'c giai quySt
t:;tico quan co th~m quy~n cua
mrac ngoiti.
18 Dang ky l:;tikhai tlr co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
nuac ngoai 19/9/2016
19 Dang ky giam hi) co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
nuac ngoai 19/9/2016
20 Thay doi, cai chinh, bo sung 5102/QD-UBND ngay x x
hi) tich, xac dinh l:;tidan ti)c 19/9/2016
21 D,ang,ky cham d(rt giam hi) co 5102/QD-UBND ngay x x
yeu to mrac ngoai 19/9/2016
22 Dang ky ket hon co yeu to 5102/QD-UBND ngay x x
nuac ngoai 19/9/2016
C Linh V\l'CPho bi~n ghio d\lc 2
phap luat
23 Mi~n nhi~m bao cao vien phap 1258/QD-UBND, 13/3/2018 x x
Iu?t
24 Cong nh?n bao cao vien phap 1258/QD-UBND, 13/312018 x x
Iu?t
D Linh Vl}'CBoi thU'(mg Nhfl 7
nU'{Yc
25 Oiai quyet khieu n:;tive boi 5102/QD-UBND ngay x x
thuong nba nuac Ifrnhai 19/9/2016
26 Oiai quyet khieu n:;tive boi 5102/QD-UBND ngay x x
11
thuong nha mroc 1<1ndau 19/9/2016
27 Tra lai tai san 5102/QD-UBND ngay x x
19/9/2016
28 Chi tra tien boi thuong trong 5102/QD-UBND ngay x x
hoar dong quan ly hanh chinh 19/9/2016
29 Chuyen giao quyet dinh giai 5102/QD-UBND ngay x x
quyet boi thuong 19/9/2016
30 Giai quyet boi thuong tai co 5102/QD-UBND ngay x x
quan co trach nhiem b6i 19/9/2016
thuong trong hoat dong quan
ly hanh chinh
31 Xac dinh co quan co trach 5102/QD-UBND ngay x x
nhiern b6i thuong 19/9/2016
E Linh vue Hoa giiii o' co' so' 1
32 Thuc hien h6 tro khi hoa giai 5102/QD-UBND ngay x x
vien g~p tai nan hoac rui ro 19/9/2016
anh huang d~n sire khoe, tinh
mang trong khi thuc hien hoat
dong hoa giai,
F,.,,., Linh vue Chung thtrc 5 .).) Chung thuc van ban thoa 5102/QD-UBND ngay x x
thuan phan chia di san rna di 19/9/2016
san la dong san
34 Chung thuc hQ'Pdong, giao 5102/QD-UBND ngay x x
dich lien quan d~n tai san la 19/9/2016
dong san
35 Chung thirc chtr ky nguoi dich 5102/QD-UBND ngay x x
rna nguai dich la c9ng tac vien 19/9/2016
dich thu~t cua Phong Tu phap
36 Chu'ng t1wc chfr ky nguai dich 5102/QD-UBND ngay x x
rna nguai dich khong phai la 19/9/2016
c9ng tac vien dich thu~t
37 Chung t1wc van ban khai nh~n 5102/QD-UBND ngay x x
di san rna di san la d9ng san 1919/2016
12
STT Ten thii tuc hanh chinh Can cu' thuc hi~n TTHC TTHC thl}'c hi~n t~i
thuQc hllYen Thanh Oai
th~m Ti~p Ti~p TTH(
quy~n nh~n, nh~n, khfin]
giai tra k~t tra k~t thuc
quyet qua t~i qua hi~n/l:
cua phimglbQ t~i bQ do
dp ph~n ph~n
huy~n chuyen "MQt
mfin cfra"
VI LiNH vlfc TAl NGUYEN- 13
MOITRtfONG
A Linh vl}'cMoi trmyng- do dac
1 Dang ky va xac nh?n dang ky 1105/QD-UBND ngay x x
D~ an bao v~ moi tnrong dan 14/02/2017
gian
2 Xac nhan, xac nhan lai dang ky 1105/QD-UBND ngay x x
,., K~ hoach bao v~ rnoi tnrong 14/02/2017 Tham dinh va phe duyet ke 4139/QD-UBND ngay x .) x
hoach ung ph6 sir c6 tran dau 07/7/2017
cua co sa kinh doanh xang d~u
c6 nguy co xay ra su c6 tran dau
a rmrc nho tren d~t 1i~n (duoi 20
t~n)
4 Kiern tra, tham dinh va nghiern 1105/QD-UBND ngay x x
tim ban d6 14/02/2017
B Linh vue Tai nguyen mnrc 2
5 Dang ky khai thac nuoc duoi dat 8430IQD-UBND ngay x x
05112/2017
6 L~y Y kien cua UBNT? cap xa 8430IQD-UBND ngay x x
doi vai cac dv an dau tll' c6 05112/2017
chuy~n mrac tu ngu6n nll'ac n<)i
tinh
C Linh vu'c d~t dai 3
7 Thu t\ICt11Uhoi dat 3542/QD-UBND ngay x x
12/6/2017
8 Chuyen m\IC dich slr d\ll1g dat 3542/QD-UBND ngay x x
vll'cm, ao 1i~n k6 va d~t nang 12/6/2017
nghi~p xen k~t trong khu dan Cll'
sang d~t a cho h<) gia dinh, ca
nMn.
9 Cap Giay chung nh?n Ian dau 3542/QD-UBND ngay x x
cho h<) gia dinh, ca nhan, c<)ng 12/6/2017
d6ng dan Cll'dang Slr ~\lng d~t.
D Thu tl}c thuQc tham quy~n 4
UBND dp huy~n dm,fc thl}'c
hien tai VPDK
10 Cap giay chtrng nh?n cho h<)gia 3542/QD-UBND ngay x x
dinh, ca nhan duqc Nha nuac 12/6/2017
13
giao dat, cho thue d~t, chuyen
muc dich sir dung d~t, trung d~u
gia QSD d~t, trung dau gia mua
nha d~t
11 Gia han SLf dung dat ngoai khu 3542/QD-UBND ngay x x
cong nghe cao 12/6/2017
12 Ban hoac gop von bang tai san 3542/QD-UBND ngay x x
g~n li~n voi d~t thue cua Nha 12/6/2017
mroc thea hinh thirc thue d~t tra
ti~n hang nam
13 Xac dinh lai dien tich dat a cho 3542/QD-UBND ngay x x
hQ gia dinh, ca nhan duoc cAp 12/6/2017
Giay clurng nhan
14
STT Ten thu tuc hanh chinh Can Cll' thuc hi~n TTHC TTHC thvc hi~n t~i
thuQc huyen Thanh Oai
thAm Ti~p Tiep TTHC
quy~n nh~n, nhan, khong
gia~ tra k~t tra k~t thuc
quyet qua t~i qua tai hifnlI}'
cua phong/bf bQ ph~n do
dp ph~n "MQt
huyjn chuyen cfra"
mfm
VII LiNH vue KINH TIt 21
A Linh vue Cong thU'o'n_g_
1 Cap sua dci, bo sung Giay phep 140SIQD-UBND, ngay x x
ban le nrou 21/3/2018
2 Cap Giay phep san xuat nrou thu 140SIQD-UBND, ngay x x
cong nham rnuc dich kinh doanh 21/3/2018
.") Cap lai Giay phep ban le ruou 140SIQD-UBND, ngay x x
21/3/2018
4 Cap sira a6i, bb sung Giay phep 140SIQD-UBND, ngay x x
san xuat nrou thu cong nham 2113/2018
muc dich kinh doanh
S Cap sua doi, bo sung Giay phep 140SIQD-UBND, ngay x x
ban nrou tieu dung tai ch6 21/3/2018
6 Cap Giay phep ban le nrou 140SIQD-UBND, ngay x x
21/3/2018
7 Cap lai Giay phep ban ruou tieu 140SIQD-UBND, ngay x x
dungt(;lich6 21/3/2018
8 Cap Giay phep ban le san pham 140SIQD-UBND, ngay x x
thu6cla 2113/2018
9 Cap sua a6i, b6 sung Giay phep 140SIQD-UBND, ngay x x
ban Ie san ph~m thu6c Ia 21/3/2018
10 Cap I(;li giay phep ban Ie san 140SIQD-UBND, ngay x x
ph~m thu6c Ia 2113/2018
11 Cap I(;liGiay phep san xuat rtr<;ru 140SIQD-UBND, ngay x x
thu c6ng nh~m n1\JC aich kinh 21/3/2018
doanh
12 Cap Giay phep ban fU<;rlltieu 140SIQD-UBND, ngay x x
du~t?i ch6 21/3/2018
13 Tiep nh~n, [a soM Bieu mfiu ke 140SIQD-UBND, ngay x x
khai gia ban Ie sua va thvc ph~m 21/3/2018
chuc nang danh cho tre em duai
06 tubi Clla thuO'ng nhan phan
ph6i tren aia ban Thanh ph6 HN
14 Cap giay xac nh~n kien thuc ve 140SIQD-UBND, ngay x x
an toan thvc ph~m 2113/2018
15 Ky cam ket aam bao an toan 1405/QD-UBND, ngay x x
th\TCph~m cho cO'sa kinh doanh 21/3/2018
thvc ph~m nh6 Ie c6 gi~y chung
15
nhan dang ky kinh doanh thuoc
tham quyen dp cua UBND dp
huy~n
16 Cap Giay chirng nhan san pham 4915/QD-UBND ngay
cong nghiep nang than tieu bieu 07/9/2016
dp huyen
x x
B Linh V\I'C Nong nghiep va Phat
tri~n NT
17 Xac nhan dang ky xa dat chuan
nang thon moi
5582/QD-UBND, ngay
06110/2016
x x
18 Cap giay clnrng nhan co sa du
di~u kien an toan thuc pham d6i
voi co sa san xuat, kinh doanh
nang, lam, thuy san ( dp moi;
dp lai khi s~p h~t han; dp lai
trong tnrong hQ'P thay d6i, b6
sung dia di~m san xuat kinh
doanh, b6 sung nganh nghe kinh
doanh)
5582/QD-UBND, ngay
06110/2016
x x
19 Cap lai Giay clurng nhan co sa
du di~u kien an toan thuc pham
d6i voi co sa san xuat kinh
doanh nang lam thuy san
(tnrong hQ'P giay chirng nhan
v~n con hieu lire nhirng bi m~t,
hong, th~t l:;tc ho?c c6 SlJ thay
d6i, b6 sung thong tin tren Gi~y
chung nh(1n). Rieng tnremg hQ'P
thay d6i, b6 sung dia di~m san
xu~t, kinh doanh; thay d6i nganh
ngh~ kinh doanh thi thuc hi~n
theo trinh W, thu t\lCdp m6'i
5582/QD-UBND, ngay
06/10/2016 va Quyet dinh
s6 1919/QD-UBND ngay
24/3/2017 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi
x x
20 Cap giay xac nh~n kien thuc ve
an toan thvc ph~m
5582/QD-UBND, ngay
06110/2016 va Quy~t dinh
s6 1919/QD-UBND ngay
24/3/2017 cua UBND
thanh ph6 Ha NQi
x x
21 Cap giay xac nh?n kien thuc ve
an toan t1wc ph~m
5582/QD-UBND, ngay
06110/2016 va Quy~t dinh
s6 1919/QD-UBND ngay
24/3/2017 CllaUBND
thanh ph6 Ha NQi
x x
16
STT Ten thu tuc hanh chinh Can cu' thuc hi~n TTHC TTHC thu'c hi~n t~i
thuQc huyen Thanh Oai
th~m Ti~p Ti~p TTHC
quyen nhan, nh~n, khong
ghii tra k~t tra k~t thuc
quy~t qua tai qua tai hi~nll)
cua phong/bQ be) ph~n do
dp ph~n "MQt
huyen chuyen cira"
mfin
VIII LINH Vl)'C LAO DQNG TB- XA 65
HOI
A Linh v1!c Lao de)ng Thurrng binh- xs hoi
1 Tham dinh ho sa de nghi thuc hien 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ d9 d6i voi Anh hung lire hrong 31/8/2011
vii trang, Anh hung lao dong trong
khang chien
2 Tham dinh ho sa de nghi tang hoac 4045/QD-UBND, ngay x x
truy tang danh hieu "Ba me Viet 31/8/2011
Nam Anh hung"
3 Tham dinh ho sa de nghi cap the 4045/QD-UBND, ngay x x
bao hiem y t~ d6i voi nguoi c6 cong 3118/2011
voi each mang
4 Tham dinh ho sa d~ nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ de;,Bao hi~m y t~ d6i voi C\TU 3118/2011
chi~n binh
5 Tham dinh h6 sa de nghi cap l~i 4045/QD-UBND, ngay x x
B~ng "T6 gu6c ghi c6ng" 3118/2011
6 Tham dinh h6 sa cap l~i giay chlmg 4045/QD-UBND, ngay x x
nh~n thuang binh, b~nh binh, gia 31/8/2011
dinh li~t sy
7 Tham dinh h6 sa de nghi giai guySt 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ de;,cho nguai HDKC bi nhi~m 31/8/2011
chit de;,cboa h9C va con de Cllah9
8 Tbam djnh h6 sa de nghi giai guyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ de;,nguai c6 c6ng nu6i duang 31/8/2011
li~t sy
9 Thu wc di chuyen h6 sa nguai c6 4045/QD-UBND, ngay x x
c6ng vai Cacb m~ng 3118/2011
10 Tham dinh h6 sa de nghi giai guyet 4045/Q8-UBND, ngay x x
ch~ d9 mai tang phi d6i vai C\TU 31/8/2011
chi~n binh ttTtr~n ,----
11 Tham djnh h6 sa de nghi giai guyet 4045/Q8-UBND, ngay x x
ch~ de;,tr9' dp m9t l~n va mai tang 31/8/2011
phi d6i va! nguai c6 c6ng vai cach
m~ng ttTtran
12 Tham dinh h6 sa de nghi giai guyet 4045/Q8-UBND, ngay x x
tr9' dp me;,tl~n d6i vai nguo'i ho~t 31/8/2011
17
dong each mang, hoat dong khang
I chien bi dich b~t ttl day, than nhan
nguoi hoat dong khang chien giai
phong dan toe chet tnroc ngay
01/0111995.
13 Tharn dinh h6 sa de nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
che dQ ngiroi co cong giup dO' each 31/8/2011
mang da duoc khen thuong.
14 Tham vieng hoac di chuyen hai cot 4045/QD-UBND, ngay x x
li~t sy 311812011
15 Tiep nhan h6 sa nguoi co cong voi 4045/QD-UBND, ngay x x
Cach mang 31/8/2011
16 Tham dinh h6 sa de nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ dQtrang dp dung cu chinh hinh 31/8/2011
d6i voi nguoi co c6ng voi cach
mang
17 Tro cap iru dai giao due, dao tao: 4045/QD-UBND, ngay x x
(Xet duyet, tong hop s6 tro dp iru 31/8/2011
diIi giao due dao tao
18 Tham dinh h6 sa de nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ dQd6i v6i gia dinh li~t sy 31/8/2011
19 Tham dinh h6 sa nguai de nghi xac 4045/QD-UBND, ngay x x
nh?n li~t sy m6i hy sinh sau ngay 311812011
1110/2005
20 Chung nh~n nguai co c6ng v6i each 4045/QD-UBND, ngay x x
m~ng va con cua hQ 31/8/2011
21 Tham dinh h6 sa de nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ dQ d6i v6i nguai ho~t dQng 31/8/2011
kMng chi~n gi,h phong dan tQc
22 Xac nhan dan de nghi sao l\ICh6 sa 4045/QD-UBND, ngay x x
nguai co c6ng 31/8/2011
23 Tham dinh h6 sa xac nh~n Thuang 4045/QD-UBND, ngay x x
binh 311812011
24 Tiep nh?n h6 sa giai quyet cM dQ 4045/QD-UBND, ngay x x
uu diIi 1 Iftn d6i v6i nguai ho~t each 31/8/2011
m~ng, ho~t dQng khang chi~n bi b~t
va ttl day.
25 Tham dinh h6 sa X 111 xac nh~n 4045/QD-UBND, ngay x x
doanh nghi~p, Hqp tac xiI la ca s6 31/8/2011
san xufrt Cllathuang, b~nh binh
26 De nghi tiep nh~n vao Trung tam 4045/QD-UBND, ngay x x
nu6i duang va di~u dmJng nguai co 3118/2011
c6ng tn,rc thuQc S6
27 Tham dinh h6 sa de nghi giai quyet 4045/QD-UBND, ngay x x
ch~ dQ tuA!Nguai co c6ng v6i cach 31/8/2011
m~ng ttTtran
28 Tham dinh h6 sa de nghi cap the 4045/QD-UBND, ngay x x
Bao hi€m y t~ cho Nguai co c6ng 31/8/2011
thea Nghi dinh 31/2013IND-CP
18
29
4045/QD-UBND, ngay
31/8/2011
x
x
39
Tham dinh ho sa de nghi cap giay x
xac nhan ngiroi c6 cong voi each
mang diroc h6 tro nha a thea cac
Quyet dinh s6 117/TTg, s6 20/TTg,
s6 118/TTg
4045/QD-UBND, ngay
31/8/2011
30 Tham dinh ho sa de nghi tiep nhan x x
va giai quyet ch€ do tru dai hang
thang d6i voi nguoi HDCM tnroc
ngay 01/0111945 va ngiroi hoat
dong each mang tir ngay 01/01/1945
d€n tnroc ngay T6ng khoi nghia
19/811945.
4045/QD-UBND, ngay
311812011
31 Xac nhan ho sa miSn giam thue su x x
dung d~t 1 l:ln cho nguoi c6 congo
4045/QD-UBND, ngay
311812011
32 Tham dinh ho sa de nghi giai quyet x x
ch€ do BHYT thea Quyet dinh
290/2005/QD-TTg d6i voi nhirng
twang hop tham gia khang chien
nhung chua diroc huang ch€ do uu
dai
4045/QD-UBND, ngay
3118/2011
33 Tham dinh ho sa de nghi giai quyet x x
ch€ do mai tang phi thea Quyet dinh
290/QD-TTg d6i voi nhtrng truang
hgp tham gia khang chi€n nhung
chua duO'chuang eh~ do uu dai.
4045/QD-UBND, ngay
31/8/2011
34 Tham dinh ho sa de nghi giai quyet x x
ch€ do d6i vai l\!,c lUQ'ngthanh nien
xung phong
4045/QD-UBND, ngay
3118/2011
35 Xac nh?n hQc sinh tieu hQc, THCS, x x
THPT, sinh vien thuoc d6i tUQ'ng
huang chinh sach thuCYngbinh, gia
dinh li~t sy, xac nh?n tre em c6
hoan canh d~c bi~t kh6 khan
4045/QD-UBND, ngay
3118/2011
36 H6 trQ' tu SLranha a doi vai ho gia x x
dinh chinh sach
4045/QD-UBND, ngay
3118/2011
37 Tham dinh ho sa de nghi tiep nh?n x x
d6i tUQ'ngBao trQ' xa hoi vao trung
tam bao trQ'xii hoi
4045/QD-UBND, ngay
3118/2011
x x
H6 trQ' mai tang phi cho doi tUQ'ng 4045/QD-UBND, ngay
bao trQ'xii hoi 31/8/2011
--~~~~~----------4-----~---------~------~--- H6 trQ' kinh phi mai tang doi vai 4045/QD-UBND, ngay
nguai g~p rLli ro ngoai vlmg cu tru 31/8/2011
bi ch~t
38 Cap l~i so trQ' cap xii hoi thuang 4045/QD-UBND, ngay
xuyen 31/8/2011
x x
40 x x
41 Clm trQ'xii hoi dot xuat
42 H6 trQ' gia dinh, ea nhan nh?n nuoi 4045/QD-UBND, ngay
duang tre em m6 coi, bi bo roi. 31_/W2011
x x
x
_____ ____l___ L__ _L_ --'--- _
19
43 H6 tro lam va sua chua nha hu hong 4045/QD-UBND, ngay x x
nang cho hO ngheo nr nguon ngan 3118/2011
sach
44 H6 tro lam va sira chua nha htr hong 4045/QD-UBND, ngay x x
nang cho ho ngheo ttl' nguon van 31/8/2011
dOng
45 Giai quyet che dO ciru tro dOt xuat 4045/QD-UBND, ngay x x
d6i nrong lang thang xin an 31/8/2011
46 Giai quyet che dO hang thang doi 4045/QD-UBND, ngay x x
voi HO gia dinh co 2 nguoi tan t~t 3118/2011
nang (khong co kha nang tv phuc
vu) tro len
47 Giai quyet che dO tro cap xa hoi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thang cho d6i tuong la ngiroi 3118/2011
dan than thuoc hO ngheo dang nuoi
con nho diroi 16 tuoi.
48 Giai quyet che dO tro cap xa hoi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thang cho d6i nrong la: Ngiroi 3118/2011
mac benh tam than thuoc cac loai
tam th~n phan liet, r6i loan tam th~n
diroc y t~ chuyen khoa chua nhi~u
l~n khong thuyen khoi, b~nh man
tlnh s6ng dOc than ho?c thuOc hO
ngheo
49 Gi:ii quyet cM dO tr9' cap xa hOi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thang cho d6i tugng ia Nguai 31/8/2011
nhiSm HIV/AIDS khong con kh:i
nang lao dOng, thuOc hO ngheo
50 Gi:ii quyet cM dO tr9' dip xa hOi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thang cho d6i tU9'ng la Nguai 3118/2011
tan t~t n~ng, khong co kh:i nang lao
dOng ho~c khong co kh:i nang t~
phvc vv thuOc hOngheo.
51 Gi:ii quyet cM dO tr9' cap xa hOi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thang cho d6i tU9'ng la: Tre em 3118/2011
m6 coi, bi bo rai, tre melt ngu6n
nuoi duang ....
52 Gi:ii quyet che dO tr9' cap xa hQi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thimg cho d6i tU9'ng la Nguai 31/8/2011
cao tu6i ttr 80 tu6i tro len khong ~o
luang huu, khong co tr9' dip
BHXH.
53 Gi:ii quyet che dQ tr9' cap xa hOi 4045/QD-UBND, ngay x x
hang thimg cho d6i tU9'ng la Nguai 31/8/2011
cao tu6i co dan thuQc hQ ngheo;
nguai cao tu6i con V9' ho?c ch6ng
nhung gia y~u, khong co con chau
thuQc hQngheo.
54 Gi,li quyet x,k nh?n miSn giiun hQc 4045/QD-UBND, ngay x x
20
-------------- - - - -
phi cho d6i nrong bao tro xii h<)i 3118/2011
theo ND 86/2015/ND-CP ngar
02/10/2015; TTLT so
09/2016/TTLT-BGDDT-BTCBLDTBXH
ngay 30103/2016
55 H6 tro cho tre em lang thang, tre em 4045/QD-UBND, ngay x x
bi xam hai tinh due, tre em lao d<)ng 311812011
nang nhoc trong di6u kien doc hai,
nguy hi~m
56 Xet cong nhan xii, thi tran phu hop 4045/QD-UBND, ngay x x
voi tre em 31/8/2011
57 H6 tro thuc hien pho c~p giao due 4045/QD-UBND, ngay x x
trung 119Cco so theo ND 31/8/2011
86/2015/ND-CP ngay 02/10/2015;
TTLT s6 09/20 16/TTLT-BGDDTBTC-
BLDTBXH ngay 30103/2016
58 H6 tro phu nu, tre em bi buon ban, 4045/QD-UBND, ngay x x
du d6, lira gat tir mroc ngoai tro v6 3118/2011
tai hoa nhap cong dong
59 Dang ky sir dung lao dong doi voi 4045/QD-UBND, ngay x x
doanh nghiep tu nhan, hop tac xa, 3118/2011
h<)dang ky kinh doanh ca th~
60 Xac nh~n dang ky thang luang, 4045/QD-UBND, ngay x x
bang luang cua cac doanh nghiep co 3118/2011
sir d\l~g lao dong nr 1000 lao dong
tro xuong
B Linh v'!c Bao trv xi'i hQi
61 Cap giay phep hO(,1td<)ng cham soc 3211/QD-UBND, ngay x x
nguai khuy~t t~t 2115/2013
62 Giai quyet che d<) trq cap xii h<)i 3211/QD-UBND, ngay x x
hang thang d6i v6i nguai khuy~t t~t 2115/2013
n~ng va d~c bi~t n~ng
63 Giai quyet cM d<) h6 trq kinh phi 32111QD-UBND, ngay x x
cham soc d6i v6i gia dinh co nguai 21/5/2013
khuy~t t~t d~c bi~t n~ng
64 Giai quy~t cM d<) h6 trq kinh phi 3211/QD-UBND, ngay x x
cham soc d6i v6i nguai nh~n nuoi 21/5/2013
duong, cham soc nguai khuy~t t~t
d~c bi~t n~ng ,.---------;;;;;~ --
65 Giai quyet che dC)ho trq kinh phi 32111QD-UBND, ngay x x
cham soc d6i v6i nguai khuy~t t~t 21/5/2013
dang mang thai ho~c nuoi con du6i
36 thang tu6i
21
STT Ten thii tuc hanh chinh Can cU'thuc hi~n TTHC TTHC thtrc hi~n t~i
thuQc hl!Yen Thanh Oai
thfim Ti~p Tiep TTHC quye)n. nhan, nh~n, khong
giai tra k~t tra k~t thuc .t. quyet qua t~i qua t~i hi~n/ly
clla phimg/bQ bQ ph~n do
dp ph~n "MQt
huyen chuyen cira" I
mfin
IX LiNH vVC KE 31
HOACH- DAu TV'
A Linh VO'C Tai chinh
Dang ky gia cua cac doanh
1 nghiep thuoc pham 2907/QD-UBND ngay VI 22/5/2017 x x
UBND dp huyen
Ke khai gia cua cac doanh
2 nghiep thuoc pham 2907/QD-UBND ngay VI 22/5/2017 x x
UBND dp huyen
B Linh V\l'C K~ hoach- dAu
to' 13 13
.., Th~m dinh, phe duyet chu 1912/QD-UBND ngay .) tnrong dfrlltu du an 25/7/2017 x x
ThAm dinh K~ hoach Iva
4 chon nha thau (hoac di~u 1912/QD-UBND ngay
chinh) giai dean chuan bi 25/7/2017 x x
dAuttr
D Linh vue Thanh l~p va
ho~t dQng clla hQ kinh I
doanh !
5 Cap GCN dang ky h<)kinh 1912/QD- UBND ngay
doanh 25/7/2017 x x
6 Cfrp lai giAy chirng nhan 1912/QD-UBND ngay
dang ky h<)kinh doanh 25/7/2017 x x
7 Cham dill, tarn ngung kinh 1912/QD-UBND ngay
doanh Clla h<)kinh doanh 25/7/2017 x x
8 Thu h6i giAy chtrng nh?n 1912/QD-UBND ngay
dang ky h<)kinh doanh 25/7/2017 x x
9 Dang ky tMnh l?p h<)kinh 4214/QD-UBND ngay x x
doanh 20/8/2018)
10 Dang ky thay d6i n<)idung 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky h<)kinh doanh 20/8/2018)
11 T<;1l11 ngung hO<;1t d<)ng h<) 4214/QD-UBND ngay x x
22
kinh doanh 20/8/2018)
12 Cham dirt ho~t d9ng h9 4214/QD-UBND ngay x x
kinh doanh 20/8/2018)
E Linh V\I'C Thanh l~p va
! hoat <long ciia Hop tac xa
13 Dang ky hop tic xa 4214/QD-UBND ngay x x
20/8/2018)
14 Dang ky thanh l~p chi 4214/QD-UBND ngay x x
nhanh, van phong dai dien, 20/8/2018)
dia diem kinh doanh cua I
hop UtC xa
15 Dang ky thay doi ten, dia 4214/QD-UBND ngay x x
chi tru sa chinh, nganh, 20/8/2018)
nghe san xuat, kinh doanh,
von dieu I~, ngiroi dai dien
thea phap luat; ten, dia chi,
ngiroi dai dien chi nhanh,
van phong dai dien cua
hop tac xa
16 Dang ky khi hqp tac xa 4214/QD-UBND ngay x x II
chia 20/8/2018)
17 Dang ky khi hqp tac xa 4214/QD-UBND ngay x x
tach 20/8/2018)
18 Dang ky khi Hqp tac xa 4214/QD-UBND ngay x x
hop nhat 20/8/2018)
19 Dang ky khi Hqp tac xa 4214/QD-UBND ngay x x
sap nhap 20/8/2018) I
20 Cap lai giay clnrng nhan 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky Hop tac xa (khi bi 20/8/2018) i
mat)
21 Cap lai giay chirng nhan 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky chi nhanh, van 20/8/2018)
phong dai dien Hop tac xa
(khi bi mat)
22 Cap lai giay clnrng nhan 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky Hop tac xa (khi bi 20/8/2018) hu hong) Ii
23 Cap l~i giay chlrng nh~n 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky chi nhanh, van 20/8/2018)
phong d~i di~n Hqp tac xa
(khi bi hu hong)
24 TIm hoi giay chlrng nh~n 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky Hqp tac xa ( d6i 20/8/2018)
v6i twang hqp Hqp tac xa
giai th~ tv nguy~n)
25 Dang ky thay d6i n9i dung 4214/QD-UBND ngay x x
dang ky chi nhanh, van 20/8/2018)
phong d~i di~n, dia di~m
kinh doanh cua Hgp tac xa
23
----------------- --------- ---------------
26 Thong bao thay d6i noi
dung dang ky Hop tac xi}
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
x x
27 Thong bao ve viec gop
von, mua c6 phan, thanh
l~p doanh nghiep cua Hop
tac xi}
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
x x
28 Tam ngirng hoat dong cua
Hop tac xa, chi nhanh, van
phong dai dien, dia diem
kinh doanh cua Hop tac xi}
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
x x
29 Cham dirt hoat dong cua
chi nhanh, van phong dai
dien, dia diem kinh doanh
cua Hop tac xa
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
x x
30
31
Cap lai giay chirng nhan
dang ky Hop tac xa (khi
d6i tir giay clurng nhan
dang ky kinh doanh sang
gifty chirng nhan dang ky
hop tac xa)
Thay doi co quan dang ky
hop tac xi'!
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
4214/QD-UBND ngay
20/8/2018)
x x
x x
24
x
Can cu thu'c hi~n
cua
x
STT Ten thii tuc hanh chinh
LiNH Vl/C QUAN LY DO
TH!
20
TTHC
thuQc
thAm
quy~n
giai
quyet
TTHC thuc hi~n t~i
h'!Yen Thanh Oai
Ti~p Ti~p TTHC
nhan, nh~n, khODg
tra k~t tra thuc
qua t~i k~t hi~Dlly dr
phong/bf qua
ph~n t~i bQ
chuyen ph~n
mOD "MQt
cfra"
dp
hUYfD
Dieu chinh GPXD do UBND
cap huyen cap
4892/QD-UBND ngay
2517/2017
x x
2 Cap GPXD nha a rieng le tai do
thi thuoc tham quyen UBND
cap huyen
4892/QD-UBND ngay
2517/2017
x x
Cap GPXD nha a rieng le tai 4892/QD-UBND ngay
nong thon thuoc khu V\fC da 2517/2017
diroc Nha mroc cong nhan bao
ton
3 x x
Cap GPXD cong trinh khoI,lg 4892/QD-UBND ngay
thea tuyen thuoc tham quyen 2517/2017
UBND dp huyen
4 x x
Cap GPXD cong trinh thea 4892/QD-UBND ngay
tuyen thuoc tham quyen UBND 2517/2017
dphuyen
5 x x
6 Cap GPXD cho du an thuoc 4892/QD-UBND ngay
tham quyen UBND cap huyen 2517/2017
x x
Cap GPXD cong trinh ton giao 4892/QD-UBND ngay
thuoc tham quyen UBND dp 2517/2017
huy~n
7 x x
Cap GPXD cong trinh quang 4892/QD-UBND ngay
cao thuoc tham quyen UBND 2517/2017
dp huy~n
8 x x
Cap GPXD cai t~o, stra chua 4892/QD-UBND ngay
cong trinh thuQc th~m quy~n 2517/2017
UBND dp huy~n
9 x x
Cap GPXD di dai cong trinh 4892/QD-UBND ngay
thuQc th~m quy~n UBND dp 2517/2017
huy~n
10 x x
11
quy~n UBND dp huy~n
Gia Iwn GPXD thuQc tham 4892/QD-UBND ngay
2517/2017
x x
12 Cap l~i GPXD thuQc tham 4892/QD-UBND ngay
guy~n UBND dp huy~n 251712017
13 Cung dip thong tin ho?c chtmg
chi guy ho~ch xay dvng (trong 4045/QD-UBND ngay
x x
x
25
khu VlJC da:co Quy hoach chi 31/8/2011
ti~t ty l~ 1/500 da:duoc phe
duyet)
14 Th~m dinh nhiem vu va d6 an 4045/QD-UBND ngay x x
quy hoach 31/8/2011
15 Tham dinh thiet ke ban ve thi 4045/QD-UBND ngay x x
cong va tong du toan (cong 3118/2011
trinh xay dung co ban do
UBND huyen lam chu dftu tu
hoac quyet dinh dftu nr)
16 Cap Giay phep quy hoach thea 4525/QE>-UBND ngay x x
khoan 4 Di~u 9 Quyet dinh s6 29/9/2011
27/201IlQD-UBND ngay
30/8/2011 cua UBND thanh pho
17 Cap phep ha do cao via he, cai 4045/QD-UBND ngay x x
tao via he 3118/2011
18 Cap gi~y phep dao duong, via 4045/QD-UBND ngay x x
he 31/8/2011
19 Cap giay phep sir dung tarn 4045/QD-UBND ngay x x
dirong, via he ngoai m\ICdich 3118/2011
giao thong
20 Tharn dinh, trinh phe duyet bao 838/QD-BXD x x
cao kinh t~- ky thuat xay dung
cong trinh (cong trinh xay dung
co ban do UBND huyen, UBND
xa:lam Chu dftu tu hoac Quyet
dinh dftu nr)
26
STT Ten thu tuc hanh chinh Gin cu' thuc hi~n TTHC TTHC th\l'c hi~n t~i
thuqc hu_)'cn Thanh Oai
thAm Tiep Tiep TTHC quyexn nh~n, nhan, khong
giai tra k~t tra k~t thuc
quyet qua tai qua tai hi~n/l~'
clla phong/bf b{) do
cAp ph~n ph~n
huy~n chuyen "M?t
mfm cira"
XI LiNH vl/c GIAO Dl}C- DAO 38
TAO
1 Cho phep trung tam hoc t?P cong 8102/QD-UBND ngay x x
d6ng heat dong tro lai 2211112017
2 Cho phep tnrong pho thong dan tQc 8102/QD-UBND ngay x x
noi tru co cftp hoc cao nhat 1a trung
hoc co So' hoat dong giao due 22111/2017
'1 .) Chuyen doi truong pho thong dan tQc 8102/QD-UBND ngay x x
ban tru 22/11/2017
4 Sap nhap, chia, tach tnrong pho 8102/QD-UBND ngay x x
thong dan toe ban tru 2211112017
5 Cho phep tnrong pho thong dan tQc 8102/QD-UBND ngay x x
ban tru heat dong giao due 22/1112017
6 Thanh l?p tnrong pho thong dan tQc 8102/QD-UBND ngay x x
ban tru 2211112017
7 Thanh l?p lap nang khieu the due the 8102/QD-UBND ngay x x
thao thuoc tnrong truong Ti~u hoc,
tnrong trung hoc co sa 22/1112017
8 Cho phep truemg trung hQc cO'sa ho~t 8102/QD-UBND ngay x x
dQngtra l~i 22111/2017
9 Cho phep truemg m~u giao, truemg 8102/QD-UBND ngay x x
MN, nha tre ho~t dQng tra l~i. 22/1112017
10 Thanh I?p nha truong, nha tre (ttT 6139IQD-UBND ngay x x
th\lc) 0711112016
11 Cho phep ho~t dQng giao d\lc doi vai 6139IQD-UBND ngay x x
nha truong, nha tre (ttTth\IC) 0711112016
12 Sap nh?p, chia tach nha truong, nha 6139IQD-UBND ngay x x
tre (ttTth\lc) 07/1112016
13 Giai the ho~t dQng nha truong, nha 6139IQD-UBND ngay x x
tre (ttTth\IC) 0711112016
14 Thanh l?p truemg tieu hQc (ttTth\lc) 6139IQD-UBND ngay x x
07111/2016
15 Cho phep ho~t dQng giilO d\ICtruong 6139/QD-UBND ngay x x
ti~u h9C (ttTth\IC) 07111/2016
16 Sap nh?p, chia tach tnrong tieu h9C 6139/QD-UBND ngay x x
(ttTth\IC) 07111/2016
17 Giai the tnrang tieu h9C (ttTth\IC) 6139/QD-UBND ngay x x
07/1112016
18 Thanh l~ Trung tam h9C t~ cQng 6139/QD-UBND ngay x x
27
19
6139/Q8-UBND ngay
07/11/2016
x
x x
dong 07/1112016
Thanh lap tnrorig THCS (tir thuc) 6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
20 Cho phep hoat dong giao due twang x x
THCS (tu thuc)
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
21 Sap nhap, chi a tach tnrong THCS (tu x x
thuc)
6139/Q8-UBND ngay
07111/2016
22 Giai the tnrong THCS (nr thuc) 6139/QD-UBND ngay x x
07/1112016
23 Chuyen tnrong va tiep nhan hoc sinh x x
dpTHCS
6139/Q8-UBND ngay
0711112016
24 Cong nhan xa, phuong dat chuan pho x x
C?P,x6a mu chfr
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
25 Cong nhan twang tieu hoc dat mire x x
ch~t hrong t6i thieu
6139/Q8-UBND ngay
0711112016
26 Quy trinh danh gia " Hoc t?P cong x x
d6ng" cap xa
6139/QD-UBND ngay
07/1112016
27 C~ng nhan pho C?P GD marn non 5 x x
tuoi
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
28 Cap phep, gia han giay phep to clnrc x x
day them hoc them trong nha twang
dp THCS
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
29 Cap phep, gia han giay phep to chirc x x
day them hoc them ngoai nha twang
dp THCS
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
30 Dinh chinh, cap lai ban sao bang tot x x
nghiep THCS
6139/Q8-UBND ngay
07/11/2016
21 Thanh l?p tnrong pho thong tir thuc x x
c6 nhieu dp hoc (cap cao nh~t la
THCS)
6139/QD-UBND ngay
07/11/2016
32 Cho phep heat d<)nggiao d\lc doi y6i x x
twang ph6 thong tu tlwc c6 nhi~u
dp hoc (dp cao nh~t la THCS)
6139/Q8-UBND ngay
07/11/2016
33 Sap nh?p, chia tach twang pho thong x x
tu thvc c6 nhi~u cAp hoc ( cAp cao
nh~t la THCS)
6139/Q8-UBND ngay
0711112016
34 Giai the tmang pho thong tu th\lc c6 x x
nhi~u cAp hoc (cAp cao nh~t Ia
THCS)
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
35 Cho phep ho:;tt d<)ng tra l:;ti doi y6i x x
twang ph6 thong tll' thvc c6 nhi~u
cAphoc (dp cao nh~t la THCS)
6139/Q8-UBND ngay
07/1112016
36 Chuyen doi chu nha tre, twang m~u x x
giao, m~m non, ti~u hoc, THCS (nha
tnrang ttTthvc)
6139IQD-UBND ngay
07/1112016
37 Cong nh?n Hi~u twang, hi~u ph6 doi
y6i nha tre, nM twang ttTth\IC
6139IQD-UBND ngay
0711112016
38 Chuyen d6i dia diem cua nha tre, nha
truang ttTthvc
x
x
x
28
2
LiNH Vl/C NOI VI)
Can clf thu'chi~n TTHC
thl!Qc
tham
quy~n
ghli
qUY~,t
cua cap
huy~n
TTHC thuc hien t~i
huyen Thanh Oai
Tiep Ti~p TTHC
nh~n, nh~n, khong
tra k~t tra k~t th\l'c
qua t~i
phong/bf
ph~n
chuyen
qua
t~i bQ
ph~n
"MQt
hi~n/ly
do
STT Ten thii tuc hanh chinh
mfm cira"
XI
A Llnh vu'c Ton giao
26
Thong bao rna lap boi duong 38311QD-UBND ngay
ve ton giao thea quy dinh tai 30/7/2018
khoan 2 Dieu 41 Luat tin
nguong, ton giao
x x
Thong bao danh muc heat dong 38311QD-UBND ngay
ton giao d6i voi t6 chirc co dia 30/7/2018
ban heat dong ton giao a nhieu
xii thuoc mot huyen.
x x
Thong bao danh muc heat dong 3831/QD-UBND ngay
ton giao b6 sung d6i voi t6 30/7 12018
chirc co dia ban heat dong ton
giao a nhieu xii thuoc mot
huy~n
3 x x
Thong bao to chirc hoi nghi 38311QD-UBND ngay
thuong nien cua t6 chirc ton 30/7/2018
giao, t6 chirc ton giao tnrc
thuoc co dia ban ho~t dQng a
rnQthuy~n
4 x x
De nghi to chtrc d~i hQi cua to 38311QD-UBND ngay
chtfC ton giao, t6 chu'c ton giao 30/7/2018
tn,rc thuQc, t6 chuc duqc chflp
nh~n dang ky ho~t dQng ton
giao co dia ban ho~t dQng a
rnQt huy~n
5 x x
De nghi to chuc cUQc l~ ngoai 3831/QD-UBND ngay
co sa ton giao, dia di~rn hgp 30/7/2018
phap da dang ky co qlly rna t6
ChtfCa mQt hlly~n. f----+--,,-
De nghi giimg d~o ngoai dia 3831/QD-UBND ngay
ban ph\! trach, co sa ton giao, 30/7 12018
dia di~m hqp phap da dang ky
co qlly mo t6 chuc a mQt huy¢n
6
7
8
x x
x
x
x
Thong bao to chuc quyen gop 3831/QD-UBND ngay x
ngoai dia ban mQt xii nhung 30/7 12018
trong dia ban mQt huy~n, qu~n,
29
huy~n
10
thi xi:'(,thanh pho thuoc tinh,
thanh pho true thuoc trun~
irong cua co sa tin nguong, to
chirc ton giao, t6 chirc ton giao
true thuoc
B Linh V\l'C Thi dua- Khen
thurmg
8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9 Tang Giay khen cua Chu tich
UBND cap huyen v~ khen
thirong d6i ngoai
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
10 Tang Giay khen cua Chu tich
UBND cap huyen v~ thanh tich
dQt xuat
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
11 Tang Giay khen cua Chu tich
UBND cdp huyen v~ thanh tich
thi dua thea dot, chuyen d~
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
12 T~ng Danh hieu Lao dong tien
tien
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
13 Tang Danh hieu chien si' thi dua
eo sa 7094/QD-UBND, ngay
26/12/2014
14 Tang Danh hieu thon, ap, ban,
lang, khu ph6 van hoa
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
15 Tang Danh hieu Tap the lao
dong tien tien
7094/QD-UBND, ngay
26/12/2014
16 Tang Giay khen cua Chu tich
UBND huyen v~ thanh tich
thuc hien nhiern V\1 chinh tri
7094/QD-UBND, ngay
26112/2014
c Linh V\I'C HQi
Thu t\lC himh chinh dip SO', 1
ban, ngimh, UBND dip
huyen
17 Cong nh~n Ban v~n dQng thanh 7095/QD-UBND ngay
l~p hQi co ph<;1mvi ho~t dQng 26/12/2014
trong Thanh ph6
Thii tt,Ic himh chinh dip 9
18 Cong nh~n Ban v~n dQng thanh
l~p hQi co ph~m vi hO<;1t d9ng
trong qu~n, huy~n, thi xa, xi:'(,
phmJng, thi tr<1n
7095/QD-UBND ngay
26/12/2014
19 Cho phep thanh l~p hQi co
ph~m vi ho~t dong trong xi:'(,
phm'mg, thi trAn
7095/QD-UBND ngay
26/12/2014
20 Phe duy~t dieu l~ hQi eo p1Wm
vi hO<;1dtQng trong xa, phucmg,
thi tr<1n
7095/QD-UBND ngay
26112/2014
21 Cho phep d6i ten h9i co ph?m 7095/QD-UBND ngay
30
vi heat dong trong xa, phuong, 26112/2014
thi tran
22 Chia, tach; sat nhap; hop nhat 7095/QD-UBND ngay x x
h(>ico pham vi hoat dong trong 26112/2014
xa, phirong, thi tr~n
23 TlJ giai the h(>ico pham vi hoat 7095/QD-UBND ngay x x
a(>ngtrong xiI, phirong, thi tran 2611212014
24 Cho phep h(>i co pham vi hoat 7095/QD-UBND ngay x x
dong trong xa, phirong, thi tn1n 26112/2014
t6 chirc dai h(>inhiem ky va dai
hoi b~t thuong
25 Bao cao viec thanh l?p phap 7095/QD-UBND ngay x x
nhan thuoc h(>ico pham vi hoat 26112/2014
dong trong xiI, phuong, thi tr~n
26 Bao cao viec thay a6i dia chi 7095/QD-UBND ngay x x
noi a?t tru sa hoi co pham vi 26112/2014
hoat dong trong xa, phuong, thi
tran
31

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

787/HDLN/YT-GDĐT-LĐTBXH

Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng dịch Covid - 19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp

Thời gian đăng: 01/03/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:18

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 148 | lượt tải:54
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây